WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR MARKI   HILDEGARD BRAUKMANN   W POLSCE

Regulamin sklepu internetowego

SPA CONSULTING -- Beata Choroś -- ul. Długa 12, -- 05-530 Cendrowice -- NIP 1231041293 -- REGON 015890048

I) CZĘŚĆ WSTĘPNA
 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”) zawiera zasady dotyczące sprzedaży dokonywanej w sklepie internetowym Firmy SPA CONSULTING siedzibą w: 05-400 Otwock ul. Kraszewskiego 83 oraz pełną informację konsumencką zgodną z Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Słownik terminów użytych w Regulaminie:
  • Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
  • Kodeks Cywilny– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  • Sklep Internetowy- sklep internetowy działający pod adresem www.hbkosmetik.pl prowadzony przez Firmę SPA CONSULTING z siedzibą w 05-400 Otwock ul. Kraszewskiego 83
  • Sprzedający- Firma SPA CONSULTING z siedzibą w 05-400 Otwock ul. Kraszewskiego 83
  • Kupujący: pełnoletnia osoba fizyczna składająca zamówienie w Sklepie Internetowym w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym;
  • Regulamin- niniejszy Regulamin określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym;
  • Towar – produkt opisany w Sklepie Internetowym;
  • Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Towaru lub Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Firmą SPA CONSULTING z siedzibą 05-400 Otwock ul. Kraszewskiego 83 a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • Zamówienie- oświadczenie woli Kupującego określające rodzaj oraz liczbę Towaru złożone zgodnie z Regulaminem;
  • Kodeks Dobrych Praktyk- kodeks, o którym mowa w art 2 pkt.5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  • Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Rozporządzenie RODO-rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
II) POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Firma SPA Consulting, która jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznym  dystrybutorem niemieckiej firmy kosmetycznej Hildegard BRAUKMANN KosmetikGmbH&Co.KG z siedzibą w Burgwedel/Niemcy. W szczególności Firma SPA CONSULTING jest uprawniona do dystrybucji produktów (preparatów i kosmetyków) marki kosmetycznej Hildegard BRAUKMANN.
 2. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy:
  • w siedzibie Sprzedającego  w miejscowości 05-400 Otwock ul. Kraszewskiego 83 w godzinach 9-17 w każdy dzień roboczy,
  • korespondencyjnie w drodze listu przesłanego za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Sprzedającego 05-400 Otwock ul. Kraszewskiego 83
  • wiadomością e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej Sprzedającego : sklep@hbkosmetik.pl,
  • pod numerem telefonu stacjonarnego +48 22 498 1446 w dni robocze w godzinach 9-17,
  • pod numerem telefonu komórkowego +48 600133007 w dni robocze w godzinach 9-17 ( koszt połączenia za minutę zgodnie z taryfą operatora),
 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż kosmetyków wyprodukowanych przez Hildegard Braukmann Kosmetik (GmbH&Co. KG) z siedzibą w Burgwedel Niemcy oraz innych preparatów i akcesoriów związanych z branżą kosmetyczną.
 4. Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie Internetowym Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Skorzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza akceptację wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży przez Sprzedającego może być zawarta wyłącznie z osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Zamówienia złożone przez osoby niepełnoletnie będą realizowane po ich potwierdzeniu przez opiekuna prawnego.
 6. Regulamin obowiązuje w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru przy cenie sprzedaży Towaru przekraczającej 50 zł.
 7. Umowa Sprzedaży jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 8. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja zamówienia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może być dokonana wyłącznie w drodze indywidualnych ustaleń z Kupującym i wymaga wcześniejszej akceptacji przez Sprzedającego.
 9. Sprzedający udostępnia Regulamin Sklepu Internetowego Kupującemu nieodpłatnie przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Na żądanie Kupującego Sprzedający dodatkowo udostępnia Regulamin w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kupujący.
 10. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu ,które posiada zainstalowany system operacyjny(np. Windows, Linux ,Mac OS, Android itp) przeglądarkę internetową na przykład Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 , Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej , Chrome , Opera lub inną z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies z minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli oraz aktywny adres poczty elektronicznej.
 11. Regulamin zawiera aktualną treść i jest aktualizowany przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
 12. Sprzedający stosuje „kodeks dobrych praktyk” o którym jest mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 13. Zamieszczone w Sklepie Internetowym ceny Towarów mają charakter informacyjny i są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 14. Wszelkie dane (treści cyfrowe i techniczne) przekazane przez Kupującego Sprzedającemu w toku zawierania i realizowania umowy sprzedaży zostaną wykorzystane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów realizacji zawartej umowy sprzedaży. Informacje przekazane Sprzedającemu są chronione przy dokonywaniu płatności przez dotPay za pośrednictwem protokołu SSL, który zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych pomiędzy komputerem Kupującego, a serwerem dotPay odbierającym dane( jeśli Sprzedający oferuje taką usługę).
III) ZAMÓWIENIA
 1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i znajdują się w oryginalnym opakowaniu zgodnie z wymogami ustalonymi przez Hildegard Braukmann Kosmetik (GmbH&Co. KG) oraz innych dostawców.
 2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówiony Towar bez wad.
 3. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki. Cena Towaru jest wiążąca z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia.
 4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W celu skutecznego złożenia zamówienia Kupujący powinien wypełnić interaktywnie formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej www.hbkosmetik.pl Formularz zamówienia na początku swej treści określa informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Towaru oraz akceptowanych sposobach płatności.
 5. Przyjęcie przez Sklep Internetowy zamówienia jest potwierdzane drogą mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego w terminie jednego dnia roboczego od skutecznego złożenia zamówienia przez Kupującego. Skuteczne złożenie zamówienia oznacza wypełnienie wszystkich niezbędnych pól formularza zamówienia umieszczonego na stronie www.hbkosmetik.pl.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
 7. Do przesyłki zawierającej Towar Sprzedający dołącza paragon lub fakturę VAT wraz dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Towaru.
 8. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 15.00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą w najbliższy następujący dzień roboczy. Kupujący ma prawo do modyfikacji złożonego zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy.
 9. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezbędne jest ze strony Kupującego: zarejestrowanie się na jego stronie internetowej www.hbkosmetik.pl, wypełnienie formularza, złożenie oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaakceptowanie Regulaminu. Nie wykonanie któregokolwiek z warunków określonych wyżej uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży. W treści formularza Kupujący potwierdza, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 10. Następnie Kupujący powinien dokonać wyboru Towarów zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej.
 11. Kupujący dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”, a następnie podaje niezbędne dane do dokonania wysyłki i wystawienia rachunku lub faktury VAT wybiera sposób płatności i wysyła Zamówienie do Sklepu Internetowego. System Sklepu Internetowego poinformuje Kupującego przed wysłaniem zamówienia do realizacji o łącznej cenie Towaru wraz z podatkami, opłatach za transport, dostarczenie, opłatach pocztowych i innych kosztach o ile występują.
 12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma na podany przez siebie adres e- mail wiadomość ze Sklepu: „HBKosmetik – sklep: Nowe zamówienie nr………….”. W przypadku braku Towaru zamawianego przez Kupującego Sprzedający poinformuje Kupującego o tym w wiadomości e-mail i zaproponuje inny Towar, a w przypadku jego braku skieruje do Kupującego zapytanie o realizację zamówienia na towar aktualnie dostępny. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym w celu udzielenia informacji o niemożliwości realizacji zamówienia lub uzyskania informacji o zmianie specyfikacji zamówienie zamówienie jest anulowane.
 13. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą:
  • z chwilą otrzymania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego wiadomości e- mail o rozpoczęciu realizacji Zamówienia zgodnie ze specyfikacją Zamówienia złożoną przez Kupującego (potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego)
   lub
  • z chwilą otrzymania przez Sprzedającego wiadomości e-mail potwierdzającej ewentualne zmiany w specyfikacji Zamówienia złożonego przez Kupującego.
 14. Zobowiązanie Kupującego wynikające z zawartej umowy Sprzedaży trwa do momentu zapłaty przez Kupującego ceny sprzedaży Sprzedającemu.
 15. Za czas trwania umowy sprzedaży przyjmuje się okres od chwili potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego do bezskutecznego upływu terminu dla Kupującego do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
IV) SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY ZA TOWAR
 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówione towary w terminie 7 dni od potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Zapłata za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotPay lub inne (jeśli Sklep Internetowy taką możliwość oferuje) lub przelewem na konto bankowe Sklepu nr 48 1240 2119 1111 0011 0285 0768 w Banku PKO SA w Otwocku
 3. Każda transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycja Kupującego fakturą VAT lub paragonem.
 4. W przypadku nie dokonania zapłaty ceny przez Kupującego w terminie 7 dni od potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji zamówienie jest anulowane. W przypadku dokonania zapłaty częściowej ceny Sprzedający może zamówienie anulować. Przed anulowaniem zamówienia Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Kupującym. Wpłacona część ceny jest niezwłocznie po anulowaniu zamówienia zwracana Kupującemu (najpóźniej w terminie 7 dni).
 5. Dokonując zapłaty przelewem (w tym przelewem elektronicznym) niezbędne jest podanie w tytule przelewu numeru zamówienia.
V) WARUNKI DOSTAWY TOWARU
 1. Towar jest wysyłany pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep Internetowy w przypadku nieprawidłowo wypełnionego przez Kupującego formularza poinformuje o tym Kupującego wraz z informacją o braku możliwości dokonania wysyłki Towaru i prośbą i niezwłoczne uzupełnienie lub poprawienie danych na formularzu. Termin na dostarczenie Towaru Kupującemu rozpoczyna bieg na nowo od momentu uzupełnienia lub poprawienia danych w formularzu.
 2. Towar jest dostarczany do Kupującego na adres wskazany w formularzu zamówienia w terminie od kilku godzin do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego i zaksięgowania środków pieniężnych z tytułu ceny sprzedaży na rachunku bankowym Sprzedającego. W przypadku przedstawienia przez Kupującego dokumentu przelewu lub wpłaty środków na rachunek Sprzedającego Sprzedający może wyrazić zgodę na wysyłkę Towaru przed zaksięgowaniem środków na rachunku bankowym.
 3. Poniżej określono przewidywany koszt i termin dostawy u operatorów, z których usług korzysta Sprzedający. Kupujący akceptując Regulamin wyraża zgodę na dostawę przesyłki przez jednego z poniżej wymienionych operatorów i w cenie poniżej określonej:
  Poczta Polska cena: 17,00 PLN bruttotermin :1-5 dni roboczych
  Przesyłka kurierskacena: 17,00 PLN bruttotermin :1-3 dni roboczych
  Przesyłka kurierska - pobraniecena: 25,00 PLN bruttotermin :1-3 dni roboczych
 4. Koszty dostawy Towaru (przesyłki) pokrywa Kupujący. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności wybranego przez Kupującego zgodnie z treścią Regulaminu i danych wprowadzonych przez Kupującego do formularza zamówienia.
 5. W przypadku przesyłki kurierskiej na Kupującym ciąży obowiązek sprawdzenia, czy opakowanie przesyłki nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera powinien być sporządzony protokół szkody. Następnie Kupujący powinien skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu ustalenia dalszej procedury postępowania.
 6. W przypadku odbioru Towaru (przesyłki) w paczkomacie Kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone. Jeśli doszło do uszkodzenia opakowania przesyłki niezbędne jest sprawdzenie przez Kupującego stanu zawartości przesyłki. Uszkodzenie zawartości przesyłki zobowiązuje Kupującego do złożenia reklamacji zgodnie z informacjami przekazywanymi na wyświetlaczu przez paczkomat.
VI) ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny odstąpienia i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów:
  • innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowanego przez Sprzedającego,
  • – bezpośredniego kosztu zwrotu Towaru,
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedającemu w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru
 4. Koszt zwrotu Towaru obciąża Kupującego .
 5. Czternastodniowy termin odstąpienia od umowy przez Kupującego rozpoczyna swój bieg od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego (dzień odbioru przesyłki z Towarem) lub przez wskazaną przez Kupującego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 6. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu umieszczonym w Sklepie Internetowym. Formularz odstąpienia od umowy prawidłowo wypełniony przez Kupującego powinien być wysłany listem poleconym na adres Sprzedającego.Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostarczany wraz z Towarem.
 7. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy zwraca Kupującemu wszystkie płatności, których Kupujący dokonał obejmujące najtańszy oferowany w Sklepie Internetowym koszt dostarczenia Towaru. Zwrot należności następuje w analogicznej formie do dokonywania zakupu przez Kupującego- w przypadku braku odmiennych ustaleń z Kupującym.
 8. Nie przesłanie Towaru przez Kupującego Sprzedającemu powoduje wstrzymanie zwrotu dokonanych płatności przez Sprzedającego, o których mowa w pkt. 7 do chwili dostarczenia Towaru.
 9. W przypadku posiadania przez Kupującego oryginalnego opakowania Sprzedający wnosi o przesłanie Towaru w tym opakowaniu, o ile jest to możliwe ze strony Kupującego.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za nie zawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowyzanim Sprzedający przyjął ofertę Kupującego oferta przestaje wiązać.
 11. Formularze odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowią załączniki do Regulaminu.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 13. W zakresie praw i obowiązków Kupującego i Sprzedającego przy odstąpieniu od Umowy Sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw w szczególności ustawy o Prawach konsumenta.
VII) PROCEDURA REKLAMACJI
 1. Produkty oferowane w Sklepie są produktami najwyższej jakości. Sprzedający oświadcza, że produkty (preparaty i kosmetyki) dystrybuowane posiadają certyfikaty i atesty. Za jakość produktów (preparatów i kosmetyków) marki kosmetycznej Hildegard BRAUKMANN, w okresie ich okresu trwałości do użycia odpowiada Hildegard BRAUKMANN Kosmetik GmbH& Co.KG z siedzibą w Burgwedel/Niemcy. W przypadku stwierdzenia następującej wady fizycznej Towaru:
  • braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; braku właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór lub gdy Towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • jak również w przypadku wydania Towaru Kupującemu w stanie niezupełnym Kupujący zobowiązany jest przesłać na adres Sprzedającego listem poleconym zgłoszenie reklamacyjne zawierające informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży( żądanie wymiany Towaru na wolny od wad, żądanie naprawienia Towaru) lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, dane kontaktowe składającego reklamację. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być wysłane do Sprzedającego najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia wady. Zgłoszenie reklamacyjne stanowi załącznik do regulaminu.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu. W przypadku wymiany Towaru na nowy Termin rozpoczyna swój bieg od początku.
 3. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym do Sprzedającego powinien być przesłany Towar (reklamowany produkt) wraz z dowodem zakupu Towaru. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych „za pobraniem” bez dokonania wcześniejszych ustaleń z Kupującym.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 5. W przypadku uznania reklamacji Kupującego Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad, a jeśli zaistnieje brak możliwości wymiany Towaru Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny Towaru lub zaproponuje inny dostępny w Sklepie Internetowym Towar. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi do 14 dni.
 6. Wymiana rzeczy na wolną od wad lub usunięcie wady następuje na koszt Sprzedającego.
 7. Kupujący będący konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, to jest:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 8. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 9. Sądem właściwym do rozpatrzenia sporów między Kupującym, a Sprzedającym jest sąd właściwości ogólnej według przepisów ustawy kodeks postępowania cywilnego.
VIII) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Kupującego (Kupujących), które zostały przekazane Sprzedającemu w toku procedury zawierania Umowy Sprzedaży ulegają przetworzeniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i Sprzedający gwarantuje poufność, integralność, celowość, rozliczalność, ograniczenie celu przetwarzania, minimalizację, ograniczenie przechowywania, przejrzystość i rzetelność, merytoryczną poprawność, domyślną ochronę udostępnionych przez Kupującego danych. Ponadto w Sprzedający oświadcza, iż w zakresie procedur dotyczących danych osobowych kieruje się zasadą „privacy by design” (prywatność w fazie projektowania).
 2. Dla celów realizacji Zamówienia przez Sprzedającego w bazie danych Sprzedającego znajdują się następujące dane Kupującego: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty -email, adres do korespondencji, techniczne dane związane z logami systemowymi.
 3. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym Kupujący jednocześnie dokonuje wyrażenia zgody na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji złożonego Zamówienia. Dotyczy to również przekazania danych osobowych operatorowi pocztowemu i/lub firmie kurierskiej w celu realizacji formy wysyłki Towaru wybranej przez Kupującego, przy czym dane te są udostępniane wyłącznie w celu realizacji formy wysyłki Towaru do Kupującego.
 4. Kupujący ma prawo do: cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania poprawiania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Przekazane Sprzedającemu dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Sprzedającego w dołożeniem należytej staranności w szczególności w zakresie ochrony tych danych przed dostępem do nich nieupoważnionych osób trzecich.
 6. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest wyłącznie na warunkach i w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) ,Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych), Rozporządzenie RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych), w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) oraz przepisach uzupełniających.
IX) POLITYKA COOKIES
tzw. ``ciasteczka``
 1. W Sklepie Internetowym występują lub mogą występować pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
 2. Kupujący posiada możliwość wyłączenia w używanej przeglądarce internetowej opcji przyjmowania przez jego komputer (system) plików cookies. Wyłączenie przez Kupującego obsługi plików cookies może spowodować utrudnienie w złożeniu Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 3. Pliki cookies są zapisywane z użyciem serwera Sprzedającego na komputerze Sprzedającego w celu dostarczenia danych statystycznych Sprzedającemu o aktywności Sprzedającego w Sklepie Internetowym i mają wpływ na dobranie lub zaproponowanie indywidualnej oferty zakupu Towaru Sprzedającemu.
X) PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE
 1. Wszystkie treści zamieszczane w Sklepie Internetowym, w szczególności pliki wideo, pliki audio, zdjęcia, grafiki, są wyłączną własnością Sprzedającego i podlegają ochronie prawem autorskim i bez pisemnej zgody Sprzedającego nie mogą być wykorzystywane publicznie w całości lub w jakiejkolwiek części.
 2. Naruszenie prawa autorskich Sprzedającego podlega ściganiu na drodze karnej oraz jest podstawą do odszkodowania dla Sprzedającego.
XI) WYŁĄCZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach internetowych do których umieszczone są hiperłącza na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Kupujący dokonując połączenia ze stroną internetową do której znajduje się hiperłącze wykonuje tę czynność na swoją odpowiedzialność .